Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Food Specialties

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 71091963

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst met de (potentiële) koper( hierna ” de Afnemer”) op de EEG markt en waarbij partijen bedrijfsmatig handelen.
 • 1.2 Wij zijn te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.
 • 1.3 Wij zullen de Afnemer van een wijziging als bedoeld in het vorige lid uiterlijk 14 dagen vóór de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen.
 • 1.4 Wanneer de Afnemer aan ons niet binnen 14 dagen na dagtekening van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard, waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de met de Afnemer gesloten overeenkomst.
 • 1.5 Wanneer de Afnemer aan ons binnen de in het vorige lid bedoelde termijn schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 • 1.6 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden gelden bovendien slechts ten aanzien van de betreffende overeenkomst of opdracht. Algemene- en/of inkoopvoorwaarden van de Afnemer binden ons niet.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 • 2.1 Alle offertes van ons zijn vrijblijvend ook als daarin een geldigheidsduur is genoemd. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.
 • 2.2 Wij behouden ons het recht voor om binnen drie werkdagen nadat ons bericht van aanvaarding van een offerte heeft bereikt, deze alsnog in te trekken, en voor zover op grond van aanvaarding een koopovereenkomst zou zijn tot stand gekomen, deze koop te annuleren.
 • 2.3 Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat wij de order schriftelijk hebben bevestigd danwel met de uitvoering daarvan is aangevangen.
 • 2.4 De uitvoering van de overeenkomst zal door ons geschieden op basis van hetgeen in de overeenkomst met de Afnemer is bepaald.
 • 2.5 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, zijn gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d. in door ons verstrekte brochures, catalogi, folders e.d., alsmede in door ons geplaatste advertenties, door ons verstrekte modellen, monsters of andere voorbeelden, dan wel op een andere wijze door of namens ons openbaar gemaakte gegevens, voor ons nimmer bindend, doch slechts bedoeld om de wederpartij een algemene voorstelling te geven van de door ons te leveren en/of reeds geleverde zaken en diensten.
 • 2.6 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen slechts plaatsvinden na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

Artikel 3: Algemene verplichtingen van de wederpartij

 • 3.1 De wederpartij gedraagt zich jegens ons als een goed en zorgvuldig opdrachtgever.
 • 3.2 De wederpartij zorgt ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over een volledig overzicht van alle wensen van de wederpartij, alsmede over alle door ons in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. 3.3 De wederpartij geeft ons alle inlichtingen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben.

Artikel 4: Prijs

 • 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • 4.2 Indien na de aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst er een wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, zaken die verkopen van een derde betreffen, lonen, overheidskosten en/of vrachtkosten, dan is de verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Wij zullen de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.
 • 4.3 Vanwege toelevering uit het buitenland is mede kostprijsbepalend de koers van de Euro en, in het voorkomende geval, de koers van de USD.
 • 4.4 Indien er sprake is van een prijsverhoging, als bedoeld in dit artikel, van meer dan 10%, dan heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, indien de Afnemer zijn wil daartoe schriftelijk kenbaar maakt binnen 8 dagen nadat hij de prijsverhogings-mededeling heeft ontvangen, bij gebreke waarvan de overeenkomst inclusief de prijsverhoging in stand blijft.
 • 4.5 Het bovenstaande ontslaat Afnemer niet van de afnameverplichting voor specifiek aangeschafte
  grondstoffen, emballage en resterende voorraad eindproduct.

Artikel 5: Product verkoop

 • 5.1 Afnemer is alleen gerechtigd de door ons geleverde producten te verkopen richting eindgebruiker de consument, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 5.2 De producten worden in een originele ongewijzigde voor de consument bestemde verpakking geleverd, tenzij anders overeengekomen.
 • 5.3 De temperaturen zoals vermeld op de pakbon, factuur, verpakking of anderszins door ons verstrekt, dienen opgevolgd te worden en mogen niet worden overschreden.

Artikel 6: Wederverkoop

 • 6.1 Afnemer zal door ons op de hoogte worden gesteld van de door ons voorgestane positionering en het imago van de betreffende zaken en de aan die zaken gerelateerde merken. Afnemer wordt geadviseerd de zaken aan te bieden en te verkopen tegen de door ons bekend gemaakte adviesprijs richting de Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan om, zonder onze vooraf gekregen schriftelijke toestemming, zaken betrokken van ons met andere zaken aan te bieden of te verkopen tegen een gezamenlijke prijs.
 • 6.2 Het is de Afnemer toegestaan, na schriftelijk overeengekomen met ons, de door ons geleverde zaken door te verkopen op voorwaarde dat a. zaken in de originele, ongewijzigde, voor de consument bestemde verpakking worden doorgeleverd; b. de koper met diens afnemer bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de verplichtingen voortvloeiende uit de bepalingen van deze algemene voorwaarden die Afnemer binden en voorts bij mogelijke verdere doorverkoop/levering moeten worden vermeld.

Artikel 7: Levering

 • 7.1 De levering van de zaken vindt plaats onder de conditie franco inclusief rechten op het overeengekomen afleveradres. Indien evenwel de factuurwaarde voor een zending af te leveren zaken lager is dan Euro 225,= (exclusief BTW, non-food en emballage), danwel levering af magazijn is overeengekomen, vindt de verzending voor rekening en risico van Afnemer plaats.
 • 7.2 Met betrekking tot gecontracteerde hoeveelheden geldt een marge van 10% meer of minder, zulks met dienovereenkomstige verrekening van de gecontracteerde koopprijs.
 • 7.3 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van retourzaken zal de Afnemer voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen, alles om niet, ter beschikking stellen. Afnemer zal alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten te doen bedragen.
 • 7.4 Toegezegde levertijden zijn steeds bij benadering, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins bevestigd.
 • 7.5 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van ons opleveren. Afnemer zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in de artikelen 4.5 en 20, de Afnemer het recht heeft de overeenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven.
 • 7.6 Wij hebben te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te (doen) leveren of om vooruitbetaling te verlangen en te ontvangen.
 • 7.7 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien wij daartoe vooraf, schriftelijk, uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. 7.8 Wij zijn gerechtigd orders in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7.9 Behoudens een specifieke afspraak zijn wij in elk geval gerechtigd om uitlevering van orders op te schorten indien en voorzover:
  • a. de betreffende uitlevering, per te onderscheiden zaak, groter is dan de gemiddelde levering per maand gedurende de laatste 12 maanden;
  • b. de betreffende uitlevering, per te onderscheiden zaak, in combinatie met de leveringen in de vijf voorafgaande weken groter is dan de gemiddelde levering per aaneengesloten periode van 3 maanden gedurende het laatste jaar;
  • c. de Afnemer de overeengekomen betalingstermijn(en) van (een) voorafgaande levering(en) niet nakomt.
 • 7.10 In geval Afnemer in gebreke is om het door ons volgens contract aangeboden product in ontvangst te nemen respectievelijk af te halen ter plaatse en/of ten tijde als overeengekomen, staat het ons vrij om onverminderd het bepaalde in artikel 4.5:
  • a. het product voor rekening van Afnemer op te slaan;
  • b. het product voor rekening van Afnemer onderhands of publiek te verkopen tegen een prijs als door ons in de situatie geschikt geacht, de opbrengst te verrekenen met hetgeen Afnemer volgens factuur ons verschuldigd is, en voor zover het factuurbedrag de som van de opbrengst overschrijdt, het verschil aan Afnemer afzonderlijk in rekening te brengen;
  • c. de koop zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, en Afnemer ten titel van schadevergoeding 15% van de koopsom in rekening te brengen; In ieder geval is vanaf het tijdstip waarop Afnemer terzake als voormeld in gebreke is, het product voor risico van Afnemer.

Artikel 8: Reclame

 • 8.1 Indien de door ons geleverde zaken waarneembaar niet aan de overeenkomst voldoen, is de Afnemer gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij ontvangst te ondertekenen (vervoers)document. Reclames betreffende gebreken welke niet waarneembaar zijn bij aflevering dienen plaats te vinden terstond nadat de Afnemer deze gebreken heeft waargenomen of redelijkerwijs had moeten waarnemen, doch uiterlijk zeven dagen na aflevering.
 • 8.2 Voor zover onze leverantie vergezeld ging van gebruiksvoorschriften danwel aanduiding van een termijn van houdbaarheid, rust in het voorkomende geval op onze Afnemer het bewijs dat het betreffende product conform deze voorschriften werd behandeld c.q. de aangegeven houdbaarheidsdatum in verband met het gebruik niet werd overschreden.
 • 8.3 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de Afnemer zijn aanspraken jegens ons en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
 • 8.4 Gegronde reclame leidt de verplichting onzerzijds tot hernieuwde levering in overeengekomen conditie en hoeveelheid, en wel zodra als in redelijkheid in de situatie van ons kan worden gevergd, ofwel crediteren van de prijs zulks te onzer keuze.
 • 8.5 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Food Specialties in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover gereclameerd ter beschikking van Food Specialties en of Food Specialties te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 • 8.6 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
 • 8.7 In geval van reclame zal de wederpartij nimmer aanspraak kunnen maken op een verder gaande vorm van compensatie, garantie of (schade)vergoeding dan die welke wij op onze beurt bij onze leverancier en/of onze producenten kunnen claimen.
 • 8.8 In geval van een gegronde reclame als bedoeld in artikel 8.4 vrijwaart Afnemer ons voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die reclame.
 • 8.9 Retourzending aan ons van verkochten producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend-en/of andere instructies van onzerzijds. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van Afnemer.
 • 8.10 De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van onzerzijds binnen zeven werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
 • 8.11 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 • 8.12 Als er een recall plaats dient te vinden op last van de plaatselijke autoriteiten of indien Food Specialties constateert dat een product schadelijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid dan geldt er een maximum vergoeding van maximaal 5% op het totaalbedrag van de geleverde producten waarop de recall plaats moet vinden. Om aanspraak te kunnen maken op de maximale vergoeding dient de verkoper een overzichtelijke en begrijpbare factuur toe te sturen met daarop uitwerking van te declareren kosten.

Artikel 9: Advisering

 • 9.1 Indien wij uit overeenkomst onze wederpartij een dienst of diensten moeten leveren in de vormvan een advies, schept dat voor ons een inspanningsverplichting. Wij zijn echter niet gehouden tot het garanderen dat met opvolging van het advies een
  bepaald resultaat zal worden behaald en garanderen dat dan ook niet.
 • 9.2 Op schriftelijk vastgelegde adviezen en recepturen blijft het auteursrecht bij ons en is onze wederpartij niet bevoegd het advies te verveelvoudigen en/of aan derden bekend te maken zonder onze daaraan voorafgaande toestemming daarvoor.

Artikel 10: Producten met beperkte houdbaarheid

 • 10.1 Bij producten met een beperkte houdbaarheid dienen de bewaarvoorschriften door de Afnemer stipt te worden nageleefd.
 • 10.2 De Afnemer staat ervoor in dat producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum of uiterste verkoopdatum na het verstrijken van die datum niet meer worden gebruikt of verwerkt en niet meer voor verkoop, gebruik of consumptie worden aangeboden.
 • 10.3 De Afnemer vrijwaart ons tegen iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van gebruik dan wel consumptie van de producten na de uiterste verkoop-of houdbaarheidsdatum, evenals tegen de daaruit voor ons voortvloeiende kosten.

Artikel 11: Verrekening

 • 11.1 Met betrekking tot hetgeen Afnemer ons is verschuldigd, komt Afnemer geen beroep toe op compensatie met enigerlei vordering welke Afnemer op ons zou willen pretenderen. Evenmin komt aan de koper een beroep toe op enig retentierecht terzake enig onder hem berustend en aan ons af te geven goed.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 • 12.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, met uitzondering de delen van de private labels van de Afnemer en zulks overeengekomen met ons. Met betrekking tot alles wat wij ontwikkellen, vervaardigen of verstrekken, daaronder begrepen recepturen, productiemethoden, verpakkingen en afbeeldingen, komen toe aan Food Specialties en VA Foods.

Artikel 13: Betaling

 • 13.1 De Afnemer dient de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn, en zonder enige korting of compensatie, te voldoen, en wel in dier voege dat binnen deze termijn door ons daadwerkelijk over de betreffende som kan worden gedisponeerd.
 • 13.2 Wij hebben te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 • 13.3 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Als dan is de Afnemer over de gefactureerde bedragen (inclusief BTW), alsmede over de eventueel krachtens onderhavige algemene voorwaarden verschuldigde incassokosten een direct opeisbare boete verschuldigd van 2,5% per maand over elke maand dat betaling uitblijft,waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand heeft te gelden.
  13.4 Indien er een geschil aanwezig is tussen de Afnemer en ons over de kwaliteit of uit andere hoofde door de Afnemer ingediende reclame(s), geeft zulks aan de Afnemer niet het recht de betaling, geheelof gedeeltelijk op te schorten.
 • 13.5 Overschrijding van betalingstermijnen verplicht Afnemer tot betaling van rente volgens het wettelijk percentage, vermeerderd met twee procentpunten, te rekenen sedert de vervaldatum van de betreffende factuur.
 • 13.6 Alle kosten met betrekking tot invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet-tijdig betaalde, waar onder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede kosten voor rechtsbijstand, komen voor rekening van de Afnemer. Bij gebreke van tijdige betaling zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, berekend conform het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 350,= zulks onverminderd onze bevoegdheid vergoeding van onze daadwerkelijk geleden schade te vorderen zo deze schade hoger mocht zijn.
 • 13.7 Betalingen worden steeds geacht te strekken: in deeerste plaats ter voldoening van niet door zakelijke of andere deugdelijke en volwaardige zekerheid gedekte vorderingen; en daarna ter voldoening van overige openstaande vorderingen, waarbij telkens betalingen bij voorrang afgeboekt worden op verschuldigde incassokosten,vervolgens op niet rentedragende vorderingen,daarna op rente en tenslotte op rentedragende vorderingen; een en ander in volgorde van datum van ontstaan, te beginnen met de vorderingen van oudste datum.

Artikel 14: Annulering

 • 14.1 De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten alsmede de door derde gemaakte kosten, de werkzaamheden van ons en de winstderving door ons, te vermeerderen met BTW, aan ons te vergoeden.

Artikel 15 A: Overgang van risico; eigendomsvoorbehoud VA Foods en private label producten

 • 15.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren gaan van de geleverde zaken en/of daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de Afnemer.
 • 15.2 Geleverde goederen blijven onze eigendom totdat zowel de desbetreffende factuur als elke andere, geheel of gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en eventuele incassokosten is voldaan. Voorts zijn wij bevoegd in geval van een vermoeden aan onze zijde of een mededeling van de Afnemer dat de Afnemer zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.
 • 15.3 Afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht te vestigen op de vorderingen op derden die voortvloeien uit de (weder)verkoop van de door ons geleverde zaken. Indien Afnemer zijn medewerking hieraan niet verleent zijn wij gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen partijen, zoals opgenomen in artikel 21.
 • 15.4 Wij zijn bevoegd om bij overschrijding van de betalingstermijn met 5 dagen of meer zaken terug te vorderen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.
 • 15.5 Tot het moment dat onze wederpartij de eigendom van de aan hem geleverde zaken heeft verkregen, is hij onbevoegd die zaken te verpanden, dan wel die zaken anders aan te wenden dan tot normale be- of verwerking in zijn bedrijf.

Artikel 15 B: Overgang van risico; eigendomsvoorbehoud Food Specialties producten met uitzondering VA Foods en private label producten

 • 15.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren van alle artikelen buiten VA Foods en private label producten gaan van de geleverde zaken en/of daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over van onze toeleverancier over op de Afnemer.
 • 15.2 Geleverde goederen blijven eigendom van onze toeleverancier totdat zowel de desbetreffende factuur als elke andere, geheel of gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en eventuele incassokosten is voldaan. Voorts zijn wij bevoegd in geval van een vermoeden aan onze zijde of een mededeling van de Afnemer dat de Afnemer zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.
 • 15.3 Afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht te vestigen op de vorderingen op derden die voortvloeien uit de (weder)verkoop van de door ons geleverde zaken. Indien Afnemer zijn medewerking hieraan niet verleent zijn wij gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen partijen, zoals opgenomen in artikel 21.
 • 15.4 Wij zijn bevoegd om bij overschrijding van de betalingstermijn met 5 dagen of meer zaken terug te vorderen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld aan ons te retourneren; de kosten
  van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.
 • 15.5 Tot het moment dat onze wederpartij de eigendom van de aan hem geleverde zaken heeft verkregen, is hij onbevoegd die zaken te verpanden, dan wel die zaken anders aan te wenden dan tot normale be- of verwerking in zijn bedrijf.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

 • 16.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover ons aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 17: Zorgplicht

 • 17.1 Afnemer zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten of laten verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de zaken, benevens de verpakking daarvan, danwel de reputatie van onze merken, zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 18: EAN-symbool

 • 18.1 Met betrekking tot het EAN-symbool, zijn wij nimmer aansprakelijk, tenzij wij de voorschriften van de EAN niet hebben opgevolgd.

Artikel 19: Kortingen en bonussen

 • 19.1 Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de Afnemer al zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uitenige overeenkomst jegens ons volledig en stipt is nagekomen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 • 20.1 Wij zijn tegenover de Afnemer op grond van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatigedaad alleen aansprakelijk voor die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Daartoe is niet te rekenen schade zoals winstderving, bedrijfsschade en/of indirecte schade aan de zijde van de Afnemer en schade aan derden.
 • 20.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor door ons gegeven adviezen omtrent aard of samenstelling van besteld product.
 • 20.3 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van degenen, die al dan niet in dienstverband voor ons werkzaam zijn, danwel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 • 20.4 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan onze zijde beperkt tot de hoogte van het door ons in het desbetreffende geval in rekening gebrachte factuurbedrag, danwel, (voorzover zulks
  hoger is) tot het bedrag van de uitkering die wij in het desbetreffende geval van onze assuradeur hebben ontvangen.
 • 20.5 Iedere vordering op ons, tenzij deze door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 20.6 De Afnemer vrijwaart ons van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten, werknemers of derden die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 21: Overmacht

 • 21.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan onze schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor onze rekening komt. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 • 21.2 Overmacht schort de verplichtingen van partijen op. Indien de overmacht langer dan een maand duurt, zijn partijen gerechtigd, door enkele schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, behoudens het gestelde in artikel 4.5 zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen.

Artikel 22: Ontbinding

 • 22.1 Wij zijn gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de Afnemer is verschuldigd, de overeenkomst, de daaruit voortvloeiende verbintenissen en alle andere bestaande overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde zaken terug te nemen indien:a.de Afnemer achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan ons is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook en Afnemer niet binnen 5 dagen nadat hij gemaand is tot betaling, alsnog tot betaling overgaat;b.de Afnemer surséance van betaling aanvraagt, danwel in staat van faillissement wordt verklaard. c.de Afnemer weigert zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als omschreven in artikel 15.3.
 • 22.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 22.1, wordt elke vordering die wij op Afnemer hebben uit welke hoofde dan ook, terstond in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 23: Diversen

 • 23.1 Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen.
 • 23.2 Op onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 23.3 Eventuele geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit een met de Afnemer aangegane overeenkomst, worden gebracht voor de terzake competente rechter te Den Bosch, voor zover de wet niet dwingend een andere rechter voorschrijft. Naast dien zullen geschillen tussen partijen, te onzer vrije keuze, ook door een andere bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied de Afnemer is gevestigd, kunnen worden beslist.
 • 23.4 Op onderhavige algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.).
 • 23.5 Voorzover een van de onderhavige voorwaarden deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing, voorzover niet door ons voor dat geval buiten toepassing verklaard.
 • 23.6 De opschriften van de artikelen in onderhavige algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen. Food Specialties Kamer van Koophandel Handelsregister Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 71091963. BTW nummer NL858575656B01.Met uitsluiting van alle andere voorwaarden zijn op alle van ons uitgaande aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Food Specialties Parrallelweg 168
6001 HM Weert Telefoonnummer
+31 (0)85 760 71 00 / +32 (0) 2 808 77 66

E-mail: info@foodspecialties.eu
Internet: www.foodspecialties en www.vafoods.eu

 

Algemene voorwaarden Food Specialties en VA Foods versie 7 10-04-2018

0
  0
  Winkelmandje
  Je winkelmandje is leegVerder winkelen